ธนาคาร กรุงไทย Smart money ใหม่ ให้ยืม 50,000 ผ่อน 1,324 บ.ไม่ต้องค้ำ ไม่ต้องมีบัญชีกรุงไทย

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดี ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน หรือใช้สำหรับหมุนเวียนในกิจการ วันนี้กรุงไทยเปิดสินเชื่อที่มีชื่อว่า Smart Money โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดงถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่สำคัญคือ ไม่ต้องค้ำประกั น ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารของกรุงไทย ก็สามารถกู้ได้ แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 30,000 บาทขึ้นไป จึงจะสามารถทำสินเชื่อผ่านได้ และสำหรับกลุ่มราชการ และรัฐวิสาหกิจ ก็สามารถสมัครใช้บริการได้เช่นกัน


จุ ดที่น่าสนใ จของสินเ ชื่ อ Smart Money

ว งเงินสูงสุด 5 เท่าข องรายได้ แต่ไม่เกิ น 1 ล้านบาท
ไ ม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไ ทยก็ทำได้ เพียงมีรายไ ด้ 30,000 บาทขึ้นไป
กู้ง่ าย ไม่ต้องมีหลักป ระกัน หรือคนค้ำป ระกัน


วงเ งินที่ กู้

เงิ นเดือน 30,000 บาท กู้ 50,000 บาท ผ่อ นยาว 60 เดือน ผ่อนเดือนล ะ 1,324 บาทเท่านั้น
เงินเดื อน 30,000 บาท กู้ 100,000 บาท ผ่ อนยาว 60 เดือน ผ่อนเดือนละ 2,649 บา ทเท่านั้น
คุ ณสมบัติผู้กู้


โด ยจะต้อ งเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรา ยได้ต่อเดือนขั้ นต่ำ 30,000 บาท
ผู้กู้ต้ องมีอายุงา นไม่น้อยก ว่า 1 ปี
ก รณีเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรา ยได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้า นมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต้อ งไม่มีประวัติเสี ยห ายด้านการเงิน ไม่มีห นี้สินล้นพ้นตัว
วิธีสมั ครสิ นเชื่ออเนกประสงค์พร้อ มใช้จากธนาคารกรุ งไทย’


วิ ธีส มัครสินเชื่อกรุงไทย Smartmoney ดอกเ บี้ยถูก ไม่ต้องค้ำประกัน ไม่ต้องมีบั ญชีธนาคารกรุงไทยก็สมัครได้

ท่ านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธ นาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านท่านเพื่อหาสาขาที่ใกล้บ้านท่านหรือ Call Center โทร. 02 111 1111

อัต ราดอกเบี้ ย


วิธีส มัครสินเชื่ออเน กประสงค์ 5 Plus จ าก ธนาคารกรุงไทยวงเงิน 1 ล้าน ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้ องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ก รณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ อัต ราดอกเบี้ ย 20% ต่อปี
ก รณีผู้ประกอ บการร้านค้ารายย่ อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 22% ต่ อปี
เอ กสารปร ะกอบก ารสมัคร


สำเ นาบัต รประจำตั วประชาช น
สำเ นาทะเบีย นบ้าน
บั ตรประจำตัวพ นักงาน (ถ้ามี)
ต้ นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงิ นเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่ นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
Statement
บุ คคลทั่วไปที่มีรายได้ปร ะจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากก ว่า 3 เดือน
เจ้าขอ งร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเ นินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดท ะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)
เอ กสา รใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่ อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดี ยวกัน หา กต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ
วิธีชำร ะเงินกู้


สาข าธ นาคา ร
Krungthai NEXT/Internet Banking
ตู้ ATM
ข้อสำคัญที่ต้องระวัง

กา รทำป ระกันชีวิตเพื่อคุ้ม ครองวงเงินสินเชื่อไม่มีผลต่อกำรพิ จ ารณาอนุมัติสินเชื่อ
ดอ กเบี้ยเงินกู้จะคำนวณตั้งแต่วันที่ลู กค้ำได้รับเงิ นกู้
หา กผิ ดนัดชำระ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสู งสุดกรณีผิดนัดชำระห นี้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด และมีค่าใช้จ่ายในกำรติดตามทว งถามให้ชาระห นี้เพิ่ม
ลูกค้ำค วรทำความเข้ำใจในผลิตภัณฑ์และเ งื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื่นข อสินเชื่อ
ห ากมีข้อสงสัยสามารถส อบถามเจ้าหน้ าที่ หรือ Call Center โทร. 02 111 1111


รายละเอียดเพิ่มเติม https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/24

Facebook Comments Box