ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ยืม 1 แสน บาท

สินเชื่ อบุคคล สินเ ชื่อบุคคล แบงค์ไทยพาณิชย์ สินเชื่ อด่ วน สมัครสินเชื่ อเงิ นสดง่ าย

ไ ม่มีหลักทรั พย์หรือผู้ค้ำประกัน ฝากเงิ นสดฝากบัญชีแบงค์ของคุณ วงเงิ นกู้สูงสุด 5 เท่า ให้กู้ได้ 20,000-5,000,000 บ าท


มีวิธีการจ่ายเงิ นต่ างๆที่สบาย ให้เร ามองร ายละเอี ยดและก็กระบวนการสมัคร ข้อมูลสินเชื่ อเฉพาะบุคคล SPEEDY LOAN

– สมัครง่ ายไ ม่มีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน

-ถ้าหากอนุมัติ แบงค์จะโอนเงิ นฝากบัญชี ลูกค้ าแจ้งมา

-อนุมัติวงเ งิน 20,000-5,000,000 บ าท

-เงิ นกู้ 20,000-30,000 บ าท ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน

-เงิ นกู้ 30,001-99,999 บ าท ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

-เงิ นกู้ 100,000 – 5,000,000 บ าท ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน

การเบิกจ่ ายธนาคารเป็นการผ่อนส่งร ายเดือนที่เสมอกันทุกเดือน

– ผ่อนหนี้อย่างต่ำ 12 เดือนรวมทั้งสูงสุด 72 เดือน สินเชื่ อส่วนตัว สินเชื่ อด่วน อนุมัติเร็ว


– อนุมัติวงเงิน 5 เท่าของร ายได้เฉลี่ยต่อเดือนและก็ไ ม่เกิน 5,000,000 บ าท

– ช่วงเวลาผ่อนหนี้สูงสุด 72 เดือน

สินเชื่ อเฉพาะบุคคล อัตราค่าดอกเบี้ยเงิ นกู้ด่ วน

– สินเชื่ อด่ วน แผนปกติ ผ่อนสบ าย เพียงแค่ 2,700 บ าท/เดือน คุณลักษณะผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 20-60

2. มีร ายได้อย่างน้อย

– 15,000 บ าท สำหรับพนักงานประจำที่รับสมัครเป็นบุคลากร

– เจ้าของธุรกิจ 15,000 บ าท

3.มีเบอร์ติดต่อ เอกส ารการสมัคร

– เฉพาะสำเนาบัตรประชาชนหรือใบรับรองของทางร าชการ

หรือสำเนาบัตรประจำตัวรั ฐวิสาหกิจแค่นั้นที่มีหมายเลขประจำตัวราษฎรและก็ภาพถ่ายพร้อมสำเนาทะเบี ยนบ้ าน

– สลิปเงิ นเดือนเดี๋ยวนี้หรือใบรับรองเงิ นเดือนรวมทั้งสำเนาสลิปเงิ นฝากย้อนไป 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)


– สำเนาหนังสือเขียนทะเบี ยน/ห้างหุ้นส่วนจากกระทร วงการซื้อขาย รวมทั้งสำเนาใบนำฝากย้อนไป 6 เดือน (สำหรับเจ้าของธุรกิจ)

– สำเนาหน้ าแรกของบัญชีเงิ นฝากแบงค์ที่อยากได้โอน เหตุการณ์โดยรวม

-อัตร าดอกเบี้ ยสินเชื่ อส่วนตัว Speedy Loan ใช้สำหรับลูกค้ าที่สมัคร โดยจะได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2021 ถึง 30 กันย ายน 2021 แค่นั้น

– ช่วงเวลาใช้คืนอย่างน้อยเป็น 12 เดือนรวมทั้งย าวนานที่สุดเป็น 72 เดือน

-มาตรฐานการอนุมัติสินเชื่ อเป็นไปตามกฎระเบียบแบงค์


-แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการเปลี่ยนหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข กฎระเบียบ หรือยกเลิ กร ายการส่งเสริมการข ายนี้

แต่ว่าจำเป็นต้องแจ้งให้ทร าบล่ วงหน้ าอย่ างน้อย 7 วันก่อนดำเนินงาน เว้นแต่จำเป็นต้องและก็ไ ม่สามารถแจ้งให้ทร าบล่ วงหน้ าได้

– กรณีพิพ าท คำตั ดสินของแบงค์ถือเป็นที่สิ้ นสุด ผู้สนใจสามารถลงทะเบี ยนสินเชื่ อกับแบงค์ไทยพาณิชย์ทุกสาขา

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็ บไซต์ SCB call center โทร 02-777-7777

Facebook Comments Box