สินเชื่อออมสิน อนุมัติทุกคน

สินเชื่ อวงเ งิน 50,000 บ าทเฉพาะกรณีที่มีคุณมีบัตรเสี ยสมัครสวัสดีกาวงเงิ นกู้ 50,000 บ าท

กู้เงิ นไ ม่มีเงิ นช่วยเหลือแต่อย่ างใดมีร ายละเอี ยดอย่ างไรบ้ าง


ให้วงเงิ นสินเ ชื่อ 50,000 บ าท ชื่อโครงงานเงิ นกู้แบงค์ประชากรเพื่อแก้ไขหนี้สินนอกระบบที่ปรารถนากู้หนี้ยืมสินเงิ นกลุ่มนี้สามารถใช้ปรับปรุงแก้ไขประเด็นนี้นอกระบบ

ได้ที่เกิ ดจากการเลี้ยงชีพการบริโภคไ ม่ใช่จ่ายหนี้ทีมรีไฟแนนซ์หรือห นี้ในระบบต่ างๆ

เฉพาะคนที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐหรือบัตรค นกระทั่งแค่นั้น

ทางแบงค์ก็เลยให้อยู่ตามสถานที่ก ารณ์นี่นอกระบบที่เกิ ดขึ้นจริงและก็ตามความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการใช้หนี้ใช้สินคืนในแต่ละคนไ ม่เกิน 50,000 บ าท

จึงควรนำเงิ นที่จ่ายให้ หมดด้านใน 5 ปีวงเงิ นกู้สูงสุด 50,000 บ าท

อัตร าดอกคงเดิม 0.75% ต่อเดือนช่วงเวลากู้ 3-5 ปี


ไ ม่จะต้องใช้ผู้ค้ำประกันใช้เพียงแค่บัตรบริษัทรับรองสินเชื่ อเพื่อSMEใช้หลักรับประกันเงิ นกู้

* คุณลักษณะผู้กู้

– เป็นคนที่มีอาชีพมีร ายได้ประจำที่ชัดเจน

– มีสัญช าติไทย

– มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแม้กระนั้นไ ม่เกิน 65 ปี

– มีที่อยู่ที่อาศัยรวมทั้งสามารถว่ากล่าว ดต่อได้

ท่านที่ประสงค์จะขอสินเชื่ อจะต้องเป็นคนที่เขียนทะเบี ยนหนี้สินนอกระบบ

โดยสามารถลงทะเบี ยนได้วันที่สมัครขอสินเชื่ อกับแบงค์


โดยไ ม่จะต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบี ยนบ้ านของผู้กู้สำเนาเอกส ารผู้ค้ำประกัน

แสดงร ายได้ในสมุดคู่ฝากผู้ประกอบอาชีพร ายรับรวมทั้งร ายจ่ ายรวมทั้งถ่ายภาพที่พักที่อาศัยสำหรับการรับรองและก็สำเนาหลักรับประกัน

(ค้ำประกันใช้บริษัทรับรองสินเชื่ ออุตสาหกร รมขนาดเล็กเป็นประกันเงิ นกู้)

อัตร าดอกเบี้ ยอยู่ที่ 1% ต่อเดือนถ้าหากว่าใครกันแน่พึงพอใจอย าก

จะสมัครสินเชื่ อสามารถติ ดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเท ศได้เลย

ทีมา thereport24hr


Post Views: 834

Facebook Comments Box