วิธีพักหนี้ออมสิน 6 เดือน

มาแล้ว แนวทางลงพักหนี้สินออมสินย าว6เดือน การเลือกแผนชำระห นี้สำหรับปี 2564 ผ่ าน MyMo

ออมสิน บริการลูกห นี้สินเชื่ อของธนาคารออมสินที่ได้รับผลพวงจากสถานที่ก ารณ์


ที่มีผลต่อเศร ษฐกิจไทยให้สะด วกเพิ่มขึ้น ด้วยการเลือกปรับแผนการจ่ายและชำระหนี้ในปี 2564 ได้ด้วยตัวเองผ่ าน MyMo

หลักเกณฑ์ เงื่ อนไขมาตรการฯ

ลูกค้ าสินเชื่อร ายย่อยวงเงิ นไ ม่เกิน 2 แสนบ าทที่ไ ม่ใช้หลักทรั พย์รับรอง

(ยกเว้น ข้าร าชการ บุคลากรรั ฐวิสาหกิจ)


ความช่วยเหลือเกื้อกูล

ให้พักจ่ายเงิ นต้นรวมทั้งดอก หรือเงิ นง วด = 0

ช่วงเวลาให้พั กหนี้

สูงสุด 6 เดือน เงิ นต้นและก็ดอกที่ได้พักไว้จะถูกนำไปรวมจ่ายในง วดสุดท้ ายของคำสัญญา (งว ดเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2564)

การเข้าเมนูเลือกกลยุทธ์จ่ายห นี้สำหรับลูกค้ าร ายย่อย ผ่ าน MyMo

ไปสู่เมนู “เลือกแนวทางจ่ายห นี้สำหรับลูกค้ าร ายย่อย” แนวทางที่ 1


ไปสู่เมนู “เลือกแผนการชำระห นี้สำหรับลูกค้ าร ายย่อย” แนวทางที่ 2

วิธีการทำร ายการเลือกแผนการใช้หนี้สำหรับลูกค้ าร ายย่อย ผ่าน MyMo

การตรวจดูแผนการจ่ายห นี้แล้วก็ขอรับข้อตกลง

การตร วจสอบแนวทางชำระห นี้รวมทั้งขอรับคำสัญญา


การตร วจสอบแผนการจ่ายห นี้แล้วก็อ่านคำสัญญาคราวต่อมา

Facebook Comments Box