ออมสินให้กู้รายละ 100,000 บาท

คุณสมบัติผ่านเกณฑ์การพิจารณาพื้นฐาน

สามารถกดยื่นกู้สินเชื่ออิ่มใจผ่านแอปMyMoเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม2564 เป็นต้นไป
*สำหรับผู้ไม่มีแอปMyMoให้ติดต่อที่สาขาเพื่อเปิดใช้บริการแอป MyMo


ลักษณะเด่น
เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบ จากCV

รายละเอียดสินเชื่อวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อธุรกิจห้องแถว

โดยแยกตามลักษณะของร้านค้าดังต่อไปนี้

แบบอย่างที่ 1 ประกอบไปด้วย ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรูปแบบเป็น Booth / Food court / POP UP Store / Food Truck หรือร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกัน
รูปแบบที่ 2 ประกอบไปด้วย ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรูปแบบเป็นภัตตาคาร / ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า / ร้านค้าที่อยู่ในตึกแถว หรือ อาคารพาณิชย์
หมายเหตุ : กรณีภาพถ่ายผู้กู้พร้อมสถานประกอบการไม่ชัดเจน/ไม่มี เอกสารสิทธิ์ ให้ถือเป็นรูปแบบที่ 1 หรือให้สาขาตรวจสอบขนาดของ รูปแบบร้านค้า ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามวงเงินที่ต้องการ

อัตราค่าดอกเบี้ย
อัตราค่าดอกเบี้ย จำนวนร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)


หลักประกันเงินกู้ยืม
ไม่มีหลักประกัน
วงเงินรวมของโครงงาน
จำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท


รายละเอียดการสมัคร
คุณสมบัติ
เป็นผู้ประกอบกิจการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านค้าจาหน่ายแบบถาวร ตัวอย่างเช่น
ร้านอาหารในห้าง / ร้านอาหารที่เปิดในตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ / ภัตตาคาร / ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ / ผู้ประกอบการรถยนต์ Food Truck ซึ่งไม่ใช่ร้านค้าแบบหาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น
เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์


สำหรับขั้นตอนการสมัคร

จำเป็นต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการและยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน
-มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน
-ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
-เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
-มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน
ช่องทางให้บริการสินเชื่อ
ลูกค้าลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่าน www.gsb.or.th ด้วยตนเอง หรือ ติดต่อที่ธนาคารออมสินสาขา เพื่ออานวยความสะดวกสำหรับในการลงทะเบียนให้กับลูกค้า
ลูกค้าที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติดังที่ธนาคารกาหนดให้ยื่นขอสินเชื่อผ่าน Mobile Application MyMo เป็นหลัก

Facebook Comments Box