ธ.กรุงเทพ ให้ยืม 30,000 บาท

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม “สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ” จากทางธนาคารกรุงเทพ มีวงเงินให้กู้ยืม ตั้งแต่ 15,000 ไปจนถึง 1,000,000 ล้านบาท ที่สำคัญ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน อนุมัติ และรับเงินก้อนเข้าบัญชีได้ทันที “สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ” เป็นสินเชื่อรูปแบบ เงินกู้อเนกประสงค์ เมื่อผู้ขอกู้ยืมเงินได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว ทางธนาคารกรุงเทพจะโอนเงินเข้าบัญชีทันที

และสามารถเบิกถอนเงินเพื่อนำไปใช้จ่ายได้ทันที ไปดูรายละเอียดกันต่อเลย


จุดเด่น “สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ”

สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก

วงเงินอนุมัติ ไดเงินกู้เต็มจำนวน เข้าบัญชีทันที

ชำระเงินคืนสบายๆ สูงสุดได้ถึง 60 เดือน

ชำระเงินคืนด้วยยอดเงินเท่าๆกัน ทุกเดือน

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ


ฟรี ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการสินเชื่อ

ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินให้กู้

ค่าธรรมเนียม การชำระคืน ก่อนกำหนด (ในปีแรก) 2% ของเงินต้น คงเหลือ

ค่าธรรมเนียม การขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาท/ฉบับ

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

มีอายุระหว่าง 20 – 59 ปี


มีรายได้ประจำ 15,000 บาท ขึ้นไป

มีประสบการณ์ การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ขึ้นไป

เอกสารการขอ “สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ”

บัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้เงิน

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้เงิน


ผู้ที่สนใจ

ใครที่กำลังต้องการเงินก้อน “สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ” สามารถขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา

Facebook Comments Box